دکتر پرویز دبیری

متخصص پاتولوژی


کتابسرای مهرافروز

پاتولوژی تومورهای استخوان و مفاصل

پاتولوژی تومورها

جلد ششم

< پاتولوژی تومورهای استخوان و مفاصل >

تألیف : دکتر پرویز دبیری

دکتر شمس شریعت تربقان ، دکتر شهریار دبیری و دکتر فرشید دبیرزاده

از انتشارات : انستیتو تحقیقات علمی بیولوژی مولکولی بیوفیزیک ایران

فهرست
فصل اول : بافت شناسی و فیزیولوژی استخوان
فصل دوم : طبقه بندی تومورهای استخوان
فصل سوم : آسیب های بافت استخوانی
انوستوز یا جزیره ی استخوانی
اوستئوما
اوستئومای اوستئوئیدی
اوستئوبلاستوما
اوستئوسارکومای معمولی داخل مدولای استخوان
اوستئوسارکومای چند کانونی
اوستئوسارکوما با سلول کوچک
اوستئوسارکوم داخل استخوانی و بخوبی دیفرانسیه
اوستئوسارکوم داخل کورتکسی
اوستئوسارکوم پریوستی
اوستئوسارکومای پاروستیال
اوستئوسارکومای سطحی با درجه بافتی شدید
مرحله بندی تومورهای استخوانی
پیدایش سارکوم به دنبال بیماری پاجت
سارکومای استخوان به دنبال پرتو درمانی
سارکوم های استخوانی همراه با انفارکتوس
سارکوم های پیدا شده در محل پروتزها
ایجاد سارکوم همراه با استئومیلیت مزمن
اوستئوسارکومای خارج استخوانی

فصل چهارم : بافت شناسی و فیزیولوژی غضروف
فصل پنجم : آسیب های غضروفی
اوستئوکندروما
اوستئوکندروماتوز (اوستئوکندروم های متعدد)
کندورم پریوستی
انکندروما
انکندرومای متعدد (انکندروماتوز) یا بیماری اولیر
کندروبلاستوما
فیبروم کندرومیکزوئید
کندروسارکوم
کندروسارکوم ددیفرانسیه
کندروسارکوم با سلول روشن
کندروسارکوم مزانشیمی
کندروسارکوم مجاور کورتکس

فصل ششم : آسیب های عروقی
لمانژیوم منفرد
همانژیوما
آنژیوماتوز اسکلتی
تحلیل وسیع استخوان
همانژیواندوتلیومای اپیتلیوئید (هیستیوسیتوئید)
آنژیوسارکوما
همانژیوپری سیتوما
تومورگلوموس

فصل هفتم : آسیب های بافت همبندی
ضایعات فیبروی متافیزی
و فیبروم غیر استخوانی
فیبروم استخوانی شده
دیسپلازی فیبروی استخوان
دیسپلازی استخوانی ـ همبندی
فیبروم دسموپلاستی
فیبرومیکزوم خارج فکی
فیبروسارکوم
هیستیوسیتوم فیبروی نیک خیم
هیستیوسیتوم فیبروی بد خیم

فصل هشتم : آسیب های سلول غول آسا (ژانت)
تومور یا سلول غول آسا (ژانت)
گرنولوم ترمیمی سلول غول آسا (ژانت)

فصل نهم : سارکوم های با سلول کوچک
سارکوم یوینگ استخوان
تومور نورواکتودرمی استخوان

فصل دهم : آسیب های مزانشیمی متفرقه
لیپوم داخل استخوانی
لیپوسارکوم استخوان
لیومیوسارکوم
شوانومای استخوان
نوروفیبروماتوز
مزانشیموم بدخیم استخوان

فصل یازدهم : ضایعات عناصر خون ساز ، لمفوئید و هیستیوسیتی
گرانولوم ائوزینوفیلی
مییلوم متعدد (پلاسموسیتی)
مییلوم منفرد (پلاسموسیتی)
آسیب های استخوانی در لوسمی ها
لمفوم غیرهوجکینی استخوان
فراگیری استخوانی بیماری هوجکین
ماستوسیتوز سینوسی با لمفادنوپاتی شدید (بیماری روسای ـ دورفمن)

فصل دوازدهم : آدامانتینومای خارج فکی
فصل سیزدهم : کوردوما
کوردومای کندروئید
کوردومای ددیفرانسیه

فصل چهاردهم : تومورهای متاستاتیک استخوان
فصل پانزدهم : آسیب های غیر نئوپلازیک که به نئوپلاسمها شبیه هستند
کیست آنوریسمی استخوان
سندرم نامنظمی کورتیکال استخوان
کیست منفرد استخوانی
کیست های زیر غضروفی
گانگلیون داخل استخوانی
پریوستیت واکنشی فلورید
پرولیفراسیون استئوکندرومی پاروستیال
اگزوستوز زیر ناخنی
پسودوتومور هموفیلیک
اوستئیت متراکم
تومور آمیلوئید استخوان

فصل شانزدهم : آسیب های سینوویال
کندروماتوز سینوویال
کندروسارکوم سینوویال
سینوویت پیگمانته ویلو ـ ندولر
سینوویت ندولر موضعی
سارکوم سینوویال داخل مفصلی


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

amir [ 1391-10-22 ]
lotfan dar morede darmane jazayere ostokhani tozi dahid madaram gereftare in bimari shode انوستوز یا جزیره ی استخوانی

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
متن سخنرانی دکتر دبیری دانسان و علم در برابر آسیببیوگرافیجهان بینی علمی و دنیای زنیادنامهتألیفات پزشکیصفحه اصلیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر